Voorwaarden Yollen app

Voorwaarden Yollen app

Deze gebruiksvoorwaarden (verder te noemen: app Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Yollen App. Via de App kunt u gebruik maken van diensten van Yollen op devices met een browser. Met het bezoeken of gebruiken van de Yollen app, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 De Yollen app (verder te noemen: app) wordt u aangeboden door Feeby in samenwerking met CPS, Kamer van Koophandel nummer 53504135 (verder te noemen: Feeby).

1.2 Bij het gebruik van de app is ook het Feeby Privacybeleid van toepassing, waarin U kunt lezen hoe Feeby omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit beleid kunt u vinden op https://www.yollen.nl/privacyverklaring.html.

1.3 Feeby kan deze app Voorwaarden aanpassen gelet op nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie vindt u op onze website: https://www.yollen.nl/voorwaarden.html. Indien de app Voorwaarden worden aangepast wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

1.4 Deze app is uitsluitend bedoeld voor het onderwijs.

1.5 De app en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld ter onderteuning van personen werkzaam in het onderwijs.

2. Definities

App: De mobiele applicatie genaamd Yollen die door Feeby in samenwerking met CPS is ontwikkeld. Inhoud: Alle via de app toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie. Inloggegevens: De inlognaam en het wachtwoord om uw authenticiteit vast te stellen, waarmee u toegang tot de app aangeboden verkrijgt. Apparatuur: De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van de app, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

3. Gebruik van de app

3.1 U kan gebruik maken van de app, als u een Yollen account hebt. U krijgt alleen toegang tot uw Yollen account wanneer u inlogt met uw Inloggegevens.

3.2 Om gebruik te kunnen maken van de app, gaat u naar www.yollen.nl.

3.3 We vragen u om uw account te activeren. Daarvoor moet u uw e-mailadres invoeren. Vervolgens krijgt u een e-mail waarmee toegang verkregen kan worder tot de app.

3.4 Om zorgvuldig om te gaan met de Inloggegevens en misbruik te voorkomen, moet u de Inloggegevens altijd geheim houden. De Inloggegevens mogen in geen geval aan derden worden verstrekt.

4. Zorgvuldig omgaan met de app

4.1 Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de App moet u het meest actuele browser versie gebruiken. Anders kan het zijn dat de app niet of niet goed werkt.

4.2 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u er voor zorgen dat uw Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

5. Kosten

5.1 Feeby brengt voor het gebruik van de app licentiekosten in rekening.

5.2 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de app.

6. Veiligheidsmaatregelen

6.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de app. U moet alle aanwijzingen en voorschriften van Feeby die worden gegeven in verband met het gebruik van de diensten of de app opvolgen.

6.2 U mag de App niet ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruiken. Feeby is gerechtigd om de toegang van App te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de app.

6.3 Als u denkt dat u de App niet veilig meer kan gebruiken, als uw login bij een derde bekend is of als u andere soortgelijke indicaties heeft, geef dat dan direct aan Feeby door een email te sturen naar misbruik@feeby.nl. Feeby kan dan beveiligingsmaatregelen nemen zoals het blokkeren van de toegang tot de app. Tot het tijdstip van de melding bent u aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de door middel van de Inloggegevens verkregen toegang tot en gebruik van de app en de Inhoud.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Feeby spant zich in om de App aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Feeby niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Feeby aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de App ontsloten worden.

7.2 Feeby kan op ieder gewenst moment de Inhoud aanpassen.

7.3 Feeby is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de App, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Feeby.

8. Licentie en intellectuele eigendom

8.1 De Inhoud van de App, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merkrechten. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Feeby en CPS.

8.2 Feeby verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze App voorwaarden.

9. Privacy

Persoonsgegevens worden binnen Feeby verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie verder www.yollen.nl/privacyverklaring.html.

10. Meting en Analyse

Feeby blijft de app verbeteren door nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verbeteren op basis van klantfeedback en gebruikerservaringen. Feeby gebruikt software voor het verzamelen van uw gegevens en het analyseren van uw bezoek aan de app, zoals de pagina’s die u bezoekt, hoe vaak u terugkomt en eventuele problemen die u ervaart. Deze gegevens worden verwerkt door Feeby voor het verbeteren van onze service en de werking van de app, te denken valt aan: het tonen van relevante informatie, functionaliteit optimalisatie en het gebruiksvriendelijker maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy statement.

11 Beëindiging en de-activeren app

11.1 Feeby mag het gebruik van de app op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze app Voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.

11.2 U kan het gebruik van de app zelf beëindigen door een email te sturen naar sluiten@feeby.nl.

12 Toepasselijk recht

Deze app Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de app en/of deze app Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

13 Overige bepalingen

13.1 Is of worden deze app Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze app Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

13.2 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van app of de diensten, kunt u contact opnemen met Feeby door een email te sturen naar info@feeby.nl